PRINT SEND TIL EN VEN
Blangstrup Vandværk

Bestyrelsesmøde Blangstrup Vandværk, 17.01.2022

Tilstede: Gert Jacobsen, Ole Paarup Nielsen, Ib Hansen og Henrik Larsen

Afbud fra Giovanni Ceparano

 

1: Valg af ordstyrer og referent

GJ blev valgt til ordstyrer og HL til referent.

 

2: Konstituering

Formand Gert Jacobsen

Næstformand Ole Paarup Nielsen

 

3: Igangværende projekter

Vandværket skal have ny dør og GJ kontakter Primo Vinduer og Døre for et tilbud.

Elstilslutning til nødgenerator i tilfælde af nedbrud skal etableres af Jans Elteknik, Ebberup.

Udenomsarealer renoveres med granitskærver og der etableres en pæn kant om arealet. Myllerup Entreprenør løser opgaven.

 

4: Fornyelse af ledning på Heslevej

Bestyrelsen har bevilget ny ledning fra hovedledningen på Balngstrupvej og ud til den enkelte forbrugers stophane. GJ kontakter Voldbro Smedie for en samlet aftale om arbejdets omfang. Det er aftalt at Myllerup Entreprenør og Voldbro Smedie kontaktes for tilbud på den samlede opgave.

Ved samme lejlighed undersøges hvorvidt forbrugerne på Heslevej har udvendig måler. Hvis ikke, skal denne etableres som besluttet af bestyrelsen. Vi undersøger hvad det koster pr. målerbrønd og tilbyder fast pris i forbindelse med føring af ny ledning.

 

5: Nødforsyning fra Assens Forsyning

A: Med hjælp fra egne pumper – der skal etableres separat ledning fra Møllegyden/Turup til vandværket og der skal etableres nyt el.

B: Uden hjælp fra egne pumper – ringforbindelse fra Barløse, Turupvej og Gamtofte.

I begge tilfælde hentes skal der vand fra Assens Vandforsyning. Formanden orienterede om mulighederne bestyrelsen arbejder videre med punktet.

 

6: Fastlæggelse af pris for vand

Bestyrelsen har besluttet at prisen for vand forhøjes med kr. 0,50 pr. kubik med ikrafttræden med næste vandindberetning.

 

7: Digital protokol

Referat udfærdiges nu i elektronisk format, der erstatter den skrevne protokol. Referatet god-kendes umiddelbart efter hvert møde og lægges på værkets hjemmeside.

 

8: Tilstandskontrol på rentvandspumper

Bestyrelsen har besluttet få udarbejdet en tilstandsrapport på vores pumper for at få et overblik over levetid og i givet fald et overblik over en udgift for udskiftning af dele. GJ kontakter Grundfos.

 

9: Eventuelt

Intet under eventuelt

 

Således passeret

Henrik Larsen

Bestyrelsen

Kontakt bestyrelsen


Blangstrup Vandværk

Gert Jacobsen (formand)

Møllegyden 16 Turup

5610 Assens
Tlf.: 2091 3220
engvang@jacobsen.tdcadsl.dk

Næstformand:
Ole Paarup-Nielsen
Tlf.: 20121646

Bestrelsesmedlemmer:

Ib Hansen
Tlf.: 40604192

Henrik Larsen
Tlf. 40167308

Giovanni Ceparano
Tlf.: 21756819